Galerie KIN jídelna
se od roku 2014 nachází v areálu továrny Koh-i-noor a.s. ve Vršovicích v Praze v prostoru stále fungující závodní jídelny.

Galerie se zaměřuje na prezentaci uměleckého díla, které bude vystaveno po dobu dvou měsíců na vymezené ploše stěny 231,5 x 134,5 cm nad výdejním oknem jídelny, kde původně visel obraz
Pohled na tovární budovy od malíře Karla Lišky, který byl ukraden v roce 2010.

Umělecké dílo v prostoru Galerie KIN jídelna je přístupné veřejnosti v době vernisáže, poté již jen pro strávníky jídelny.

Galerie oslovuje mladé umělce, absolventy vysokých uměleckých škol a umělce střední generace.

Výstavní projekty Galerie KIN jídelna utváří od r. 2015 Marie Vránovákontakt:

atelierkin@gmail.com

pondělí 15. srpna 2016GKJ v Altánu / 13+1Marie Vránová /kurátorka projektu GJK/
Ondřej Basjuk, Šárka Koudelová, Tomáš Lumpe a Pavel Matoušek, Jana Vojnárová, Petr Gruber, Adéla Marie Jirků, Alžběta Kočvarová, Martina Hudečková, Anne Claire Barriga, Ryan OʹRourke a Sonya Darrow

vernisáž se uskuteční 23. 8. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 17. 9. 2016
Promítání videa od Ryana OʹRourke proběhne od 20.00

kurátorka Galerie Altán Klamovka: Lenka Sýkorová
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16
www.aug.cz/altan-klamovka-praha
http://actiongalleries.info/

Projekt GKJ v Altánu / 13+1 pro Galerii Altán Klamovka je součástí projektu Czech Action Galleries. Výstavní projekt je založen na výzvě umělců, kteří se prezentovali v neziskové a alternativní Galerii KIN jídelna /GKJ/ v letech 2014 – 2016. Ta se nachází v areálu továrny Koh-i-noor ve Vršovicích v Praze, ve stále fungující závodní jídelně, a zaměřuje se na prezentaci uměleckého díla, které je vystaveno po dobu dvou měsíců na vymezené ploše, kde dříve visel obraz od malíře Karla Lišky s názvem Pohled na tovární budovy, který byl v roce 2010 ukraden. Vybraní umělci do výstavního prostoru GKJ reagovali formou site-specifik instalací jak na původní ukradený obraz, tak na místo tedy jídelnu a eventuálně i na genius-loci továrny Koh-i-nor. Stejný princip byl využit i pro současnou výstavu v Altánu Klamovka. Umělci reagují na altán, park Klamovka, Košíře – historii i aktuální stav. V mnoha případech si vybraní umělci přenášejí i formu zpracování, kterou využili v projektu pro GKJ. Výstavu zahájí křest vydaného Katalogu GKJ 2014 – 2016.

Marie Vránová//

Project GKJ at Altán / 13+1 for the gallery Altán Klamovka is part of the project Czech Action Galleries. The exhibition project is based on a challenge of artists who presented themselves in the non-profit and alternative Galerie KIN jídelna /GKJ/ in 2014-2016. It is situated on the grounds of the Koh-i-noor factory in the Prague district of Vršovice, a still functioning works canteen, and concentrates on the presentation of a work of art on display for two months in a reserved space where a picture by the painter Karel Liška titled A View of Factory Buildings hung and was stolen in 2010. Selected artists reacted to the GKJ exhibition space with a site-specific installation and installation of the original stolen painting and the venue, that is the canteen, and the genius loci of the Koh-i-nor factory. The same principle applied to the current exhibition at Altán Klamovka. The artists respond to Altán, Klamovka park, Košíře, both to the history and the present situation. In many case the selected artists transmit the form of execution they used in the project for GKJ. The exhibition will begin with a launching ceremony for the GKJ Catalogue 2014-2016.

Marie Vránová


Podrobnější kurátorský záměr:

Marie Vránová / W835/April?, instalace, 2016
Marie Vránová je kurátorkou projektu Galerie KIN jídelna v areálu továrny Koh-i-noor a pro Altán Klamovka prezentuje část umělců vystavujících v letech 2014 – 2016 v GKJ.
Autorka se současně autorsky prezentuje hledáním těla koně Cassela, který má romantizující pomník nedaleko Altánu Klamovka. Pomník, který byl oblíbenému vojenskému koni postaven pravděpodobně roku 1838 hrabětem Eduardem Clam-Gallasem, znázorňuje jen jeho hlavu, tělo chybí. Můžeme se tedy jen domnívat, jaká byla jeho skutečná podoba.

Ondřej Basjuk / Panznosu, video, instalace, 2016
Autor vytvořil krátké video zachycující dobovou parkovou úpravu z doby vlastnictví parku Klamovka rodem Clam-Gallasů. Video je prezentováno na miniaturní promítací formát formou instalace společně se soškou Panznosu, která bude v době vernisáže umístěna před altánem v parku a stane se tak na čas jeho součástí.

Šárka Koudelová Basjuk / Světlonoš, olej na dřevě, 26x18 cm, 2016
Autorka spojuje v malbě Světlonoš téma, které vytvořila pro GKJ společně historicko-intelektuálním kontextem parku Klamovka. Tématem instalace v GKJ bylo světlo, což se projevilo v podobě malby bílého monochromu. Motivem obrazu pro altán je postava historického majitele Klamovky českého šlechtice, obrozence a mecenáše Kristiána Filipa Clam-Gallase, který nechal v parku kolem letohrádku vystavět romantické pavilony, včetně altánu. Zde podle dobových zdrojů probíhala malá divadelní představení, která performoval sám hrabě. Umělkyně vychází z dobové fotografie herce v kostýmu ze začátku 19. století. Malý monochromatický formát je tedy osobní syntézou ozvěny instalace pro GKJ, poctě hraběti Clam-Gallasovi, a coby symbol světla a dne také protikladem sousednímu Chrámku noci. Při instalaci před bílou zeď se stává obraz v problematické skupinové výstavě, kde každý bojuje o místo a pozornost, takřka nepřítomným.

Tomáš Lumpe & Pavel Matoušek / K. V. + R. P., fotografie, 2016
Autoři zkoumají street art tagy vytvořené na jaře tohoto roku na straně budovy Altánu Klamovka a to formou fotografie. Ty doplňují o textové vyjádření teoretika umění k aktuálním proměnám street artu u nás.

Jana Vojnárová / Socha Číňana s opicí na vyhlídkové terase, instalace, 2016
Formou instalace autorských koláží Jana Vojnárová reaguje na nedochovanou sochu Číňan s opicí z Čínského pavilonu v nedalekém parku Cibulka v Košířích. Podobně reagovala v GKJ a to na ukradený obraz z jídelny. Čínský pavilon v parku Cibulka byl postaven roku 1822 a od roku 1989 je pavilon v dezolátním stavu. Jen několik málo fotografií uchovalo podobu sochy. Jana Vojnárová jejich koláží vytváří vzpomínku na orientální altán a romantický park. Vzpomínku prolíná se současnými fotografiemi z prostředí rodiny autorky a tak buduje příběh prostřednictvím postavy dívek, kresby a fotky zmizelých věcí.

Petr Gruber / Klamovka, technika akvarelu, 56 x 76cm, 2016
Petr Gruber je malíř a poutník. Jeho dominantním vyjadřovacím médiem je malba. K projektu pro Altán Klamovka přistupuje podobným způsobem, jako reagoval na GKJ, kdy vytvořil velkoformátový akvarel z místa nedalekého lesa. Sleduje prostor kolem sebe, prochází parkem Klamovka a zaznamenává prostředí. Jeho náladové akvarely zobrazují letní ospalé večery v parku po deštivém dni. Modravé odlesky nebe na listech, město zalité do zlatavých barev někde v dáli mezi stromy.

Adéla Marie Jirků / Vlajka, instalace, tisk na vlajkovinu, 2016
Autorka vychází z plánů, projektů a myšlenek ostatních zúčastněných umělců v projektu GKJ v Altánu / 13+1. Reaguje na jejich dílčí témata pomocí ilustrace, kterou instaluje na vstup do Altánu Klamovka jako vlajku, kterou návštěvník musí projít skrz, aby se dostal dovnitř.

Alžběta Kočvarová / Věž, instalace, 2016
Altán Klamovka u autorky evokuje surreální atmosféru. Instalace Alžběty Kočvarové na to reaguje a nechává se inspirovat úryvkem z knihy Za Zrcadlem anglického autora Lewise Carrolla: „Co tam Alenka našla: Střídání Bílých a Černých snad není zcela přesné a rošáda tří Královen jen znamená, že vstoupily do paláce. Zato Šach Bílému Králi v 6. tahu, braní Černého Jezdce v 7. tahu a nakonec mat Černému Králi je zcela podle šachových pravidel…

Martina Hudečková / Světlo, porcelán, 2016
Autorka vytvořila planoucí svícen, který se stává záznamem proměn měkkého vosku a jeho deformace. V místech, kde se svíce stává nefunkční, je porcelán stálý a neměnný. Nepodléhá času, ale s časem souvisí. Park Klamovka je svědkem mnoha událostí, od souvislostí přesahující jeho hranice, až po drobné zvířecí životy, pro které v Klamovce byly vybudovány pomníky rodem Clam-Gallasů. Pomníky jsou připomenutím našich nezvratných proměn, a svíce taktéž podstupují neúprosné transformace teplem ohně.

Anne Claire Barriga / Beliefs Altanu, instalace, 2016
Autorka pro prostor romantizujícího neogotického Altánu Klamovka vytvořila kresebný objekt na stěnu altánu na základě ornamentálních zakřivených linií a plochy kresby vycházející ze základních motivů keltského ornamentu s přesahy do gotického stylu. Meditativním způsobem se její tvorba pro ni samotnou stává osobním prožitkem, i přestože pro ni Keltská kultura ani Keltská ornamentika není nijak blízká.

Ryan OʹRourke / VpCgflux, videoprojekce, 2016
Ryan OʹRourke vychází z portrétu Viktora Ponrepa a generické kněžny z Clam-Gallasů. Skrze vybrané postavy vrství a generuje obrazy přírody, evokující park a vinohrady, kinosál jako Ponrepův kinematograf, který byl v těchto místech v minulosti provozován. Autor podobný princip způsobu práce použil již v GKJ, avšak tady práci posouvá do videoprojekce, kde prolíná jednotlivé vrstvy, a vytváří tak sérii abstraktních obrazů, utvořených pomocí naprogramování počítače tak, aby program díky zadanému náhodnému kódu vytvořil finální obraz. Videoprojekce proběhne v době vernisáže a nebude již opakována. Na výstavě z ní zůstane jen fotografický záznam.

Sonya Darrow / Óda na jídelnu / Óda na ubrus, instalace, 2016
Autorka vytvořila umělecký objekt z ubrusoviny, jako ódu na stolování. Sonya Darrow se inspiruje stolovacími rituály v jídelně továrny Koh-i-noor. Reaguje na ikonografii a vizuální paměť, kterou můžeme nalézt ve vzorech ubrusů. Zároveň zaznamenává zvukovou krajinu stolovacího rituálu, skrze nějž zprostředkovává zvukovou paměť jídelny: poslechem zvuků lidí stravujících se a pohybujících se v prostředí jídelny a ubrusů. Objekt přenáší do prostoru Altánu Klamovka se záměrem připomenutí společného místa všem vystavujícím umělcům, stejně jako ubrus se stává společným místem pro uskutečnění rituálu stravování.


Marie Vránová / Křest katalogu GKJ 2014 - 2016
 

Marie Vránová / W835/April?, instalace, 2016Ondřej Basjuk / Panznosu, video, instalace, 2016Šárka Koudelová Basjuk / Světlonoš, olej na dřevě, 26x18 cm, 2016Tomáš Lumpe & Pavel Matoušek / K. V. + R. P., fotografie, 2016Petr Gruber / Klamovka, technika akvarelu, 56 x 76cm, 2016
Anne Claire Barriga / Beliefs Altanu, instalace, 2016
Jana Vojnárová / Socha Číňana s opicí na vyhlídkové terase, instalace, 2016


 Adéla Marie Jirků / Vlajka, instalace, tisk na vlajkovinu, 2016

  

Alžběta Kočvarová / Věž, instalace, 2016


Martina Hudečková / Světlo, porcelán, 2016


Ryan OʹRourke / VpCgflux, videoprojekce, 2016

  
Sonya Darrow / Óda na jídelnu / Óda na ubrus, instalace, 2016

foto z vernisáže: Pavel Matoušek  

Žádné komentáře:

Okomentovat